Dekan : Sahrul Harahap, ST.,MT

Wakil Dekan 1 : Afniria Pakpahan, ST.,M.Sc

Wakil Dekan 2 : Nurkhasanah Rina Puspita, ST.,MSc

Wakil Dekan 3 : Khairunnisa Samosir, S.Kom, M.Kom

Ka. Prodi :

  1. Ketua Prodi Teknik Sipil : Fithriyah Patriotika , ST.,MT
  2. Ketua Prodi Ilmu Komputer : Khairunnisa Samosir, S.Kom, M.Kom